Privacybeleid

Privacy Statement 

HB Praktijk Bee U, gevestigd aan de Onyxlaan 129, 3162 TC te Rhoon, hierna te noemen BeeU, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement. BeeU respecteert de privacy van haar klanten en/of de gebruikers van haar dienstverlening. 


Toepasselijkheid 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die BeeU uitvoert. Alle persoonsgegevens, die wij over je verzamelen zullen worden behandeld in overeenstemming met dit Statement en de hierin beschreven doeleinden. 


Persoonsgegevens die wij verzamelen 

BeeU verzamelt persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder hebben we een kort overzicht toegevoegd van de persoonsgegevens die wij verwerken: 


* Naam; 

* Adres; 

* Telefoonnummer; 

* E-mailadres. 


Hoe gebruiken we je gegevens? 

BeeU verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

* om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; 

* om opdrachten overeen te komen; 

* om je te informeren over onze dienstverlening en eventuele overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en/of nieuwsbrieven); 

* voor administratieve doeleinden (zoals het kunnen sturen van facturen, en verrichten van betalingen); 

* om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

We stellen je gegevens alleen beschikbaar aan derden voor doeleinden zoals die in dit Statement zijn beschreven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit Statement in acht te nemen. BeeU zal hiernaast je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we hier een rechtmatige grondslag voor hebben. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. 


Mochten we voor onze dienstverlening gebruik maken van diensten van andere partijen (verwerkers), zullen we hierin uiteraard de nodige afspraken maken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen, door middel van verwerkersovereenkomsten. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Op grond van de AVG kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die BeeU over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met BeeU via [email protected]. BeeU zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij over jou verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. 


BeeU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Beveiligen van je gegevens 

BeeU gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

* Digitale apparaten (zoals een laptop) die we gebruiken om persoonsgegevens te verwerken en/of om je gegevens op te slaan, zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware; 

* Indien van toepassing, sluiten wij met verschillende partijen (verwerkers) een verwerkersovereenkomst; 

* Bewustwording met het omgaan van persoonsgegevens; 

* Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. 

Wijzigingen in het privacy beleid en vragen 

Ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken. 

Als je vragen hebt over je gegevens, ons Privacy Statement of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met ons. Dit kan via e-mail, per telefoon of per brief.


Voorwaarden en privacy Google Analitics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geĆ«igende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.